تاريخچه باشگاه شهرداري از بدو تأسيس تا حال

در سال 85 باشگاه ورزشي آتش نشاني تبريز به همت برادران يمين هاشمي از دسته دوم باشگاههاي تبريز پا گرفت و در همان سال با قهرماني به دسته اول مسابقات باشگاههاي تبريز صعود نمود و در سال 46 با موافقت شهردار محترم تبريز جناب آقاي عزتي باشگاه آتش نشاني به نام باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري تبريز تغيير نام داد . عمده فعاليت اين باشگاه بعد تغيير نام در رشته فوتبال بوده است به گونه اي که با حمايت همه جانبه شهرداران وقت فوتبال شهرداري تبريز تبديل به يکي از بازوان فوتبال خطه آذربا يجان گشته است . رضا برجي ( 6644 - 6646 ) عبدالله صلاحي 6636 - 6644 شاهرخ حسنعلي ( 6634 - 6636 ) احد نامي ( 6651 - 6634 ) مديران ارزشمندي بوده اند که هر کدام در اين سالها در راستاي اعتلاي ورزش شهرداري تبريز متحمل زحمات فراوان گشته اند . با روي کار آمدن جناب آقاي دکتر سهرابي ازسال 6651 که خوداز فعالان اوليه اين سازمان بوده است تحولي شگرف در باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري تبريز رخ داد . از آنجا که مهمترين رسالت سازمان ورزش شهرداري تبريز ترويج فرهنگ ورزش همگاني ميباشد اين سازمان عمده فعاليت خود را بدين سو هدايت نموده است . سازما ن ورزش هم اکنون با به کارگيري کادري مجرب و تحصيل کرده و با تدوين اساسنامه اي جامع روندکاري خود را با شعارسلامتي فرد = سلامتي جامعه در بخش هاي ورزش همگاني . ورزش قهرماني وکارمندي در دو قسمت آقايان و بانوان پشت سر ميگذارد